App Terms and Conditions

PopSockets LLC


ข้อกำหนดการใช้งาน


แอป PopSockets (“ แอปพลิเคชัน ”) และบริการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนั้นเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย PopSockets LLC (“ PopSockets ”) โดยการเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (“ เว็บไซต์ ”) คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งาน (“ ข้อกำหนดการใช้งาน ”) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PopSockets


 • ข้อกำหนดทั่วไป

 • คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีจึงจะสามารถใช้แอปพลิเคชันได้

  คุณสามารถใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น

  แอปพลิเคชันไม่สามารถทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ เยี่ยมชม วิศวกรรมย้อนกลับหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PopSockets

  PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของ PopSockets แต่เพียงผู้เดียว

  คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของคุณ

  คุณตกลงว่าคุณจะไม่ร้องขอ รวบรวมหรือใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้แอปพลิเคชันรายอื่น

  คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับและปลอดภัย เพื่อรักษาความลับของบัญชีของคุณ และสำหรับการจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์มือถือของคุณ

  คุณต้องไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง สะกดรอยตาม กลั่นแกล้ง ล่วงละเมิด คุกคาม ขู่เข็ญ ปลอมตัวหรือข่มขู่บุคคลหรือนิติบุคคล และคุณต้องไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณหรือบุคคลอื่น ประกันสังคม หรือหมายเลขประจำตัวประชาชนอื่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่อยู่อีเมลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

  คุณไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมด (เช่น สหพันธรัฐ รัฐ ท้องถิ่น และจังหวัด) ที่บังคับใช้กับการใช้แอปพลิเคชันและเนื้อหาของคุณ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์

  คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความประพฤติและข้อมูล ข้อความ ไฟล์ ข้อมูล ชื่อผู้ใช้ รูปภาพ กราฟิก ภาพถ่าย โปรไฟล์ คลิปเสียงและวิดีโอ เสียง ผลงานดนตรี ผลงานการประพันธ์ แอปพลิเคชัน ลิงก์ และเนื้อหาหรือวัสดุอื่นๆ ( เรียกรวมกันว่า “ เนื้อหา ”) ที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านแอปพลิเคชัน

  คุณต้องไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไข ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชัน หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อื่นเพื่อบอกเป็นนัยอย่างไม่ถูกต้องว่าเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหรือ PopSockets

  คุณต้องไม่รบกวนหรือขัดขวางแอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน รวมถึงการส่งเวิร์ม ไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ หรือรหัสอื่นใดที่มีลักษณะการทำลายล้างหรือก่อกวน คุณไม่สามารถใส่เนื้อหาหรือโค้ด หรือแก้ไขหรือแทรกแซงวิธีการแสดงหรือแสดงแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้

  คุณตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้แอปพลิเคชันรายอื่น ไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านวิธีการอื่น PopSockets ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการดำเนินการของผู้ใช้หรือบุคคลอื่นใด

  การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ อาจส่งผลให้บัญชีแอปพลิเคชันของคุณสิ้นสุดลง ตามดุลยพินิจของ PopSockets แต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจและตกลงว่า PopSockets ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์บนแอปพลิเคชัน และคุณใช้แอปพลิเคชันโดยยอมรับความเสี่ยงเอง

  PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในเวลาใดๆ และไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคุณ คุณยังสามารถปิดใช้งานบัญชีของคุณสำหรับแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลา ในกรณีที่บัญชีของคุณถูกยกเลิก รูปภาพ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบัญชีของคุณอีกต่อไป

  เมื่อมีการยุติ ใบอนุญาตและสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดที่มอบให้คุณในข้อกำหนดการใช้งานจะยุติลงทันที

  PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว การใช้แอปพลิเคชันของคุณหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดการใช้งานที่อัปเดตถือเป็นข้อตกลงกับข้อกำหนดการใช้งานที่อัปเดต

  PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงแอปพลิเคชันให้กับทุกคนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ในเวลาใดก็ได้

  PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการบังคับให้ริบชื่อผู้ใช้ใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ ได้ตลอดเวลา

  PopSockets อาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการลบ แก้ไข บล็อกและ/หรือตรวจสอบเนื้อหาหรือบัญชีใด ๆ ที่มีเนื้อหาซึ่งพิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

  คุณรับรองและยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับ PopSockets เมื่อลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันและในเวลาอื่นใดระหว่างการใช้แอปพลิเคชันของคุณจะเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ คุณตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่อรักษาความจริงและความถูกต้องของข้อมูล

  คุณรับทราบและเข้าใจว่าแอปพลิเคชันอาจต้องใช้โทรศัพท์มือถือและบริการ การเข้าถึงข้อมูล และ/หรือความสามารถในการส่งข้อความ คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าบริการข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านการใช้แอปพลิเคชัน

  บริการบางอย่างที่มีให้ผ่านแอปพลิเคชันได้รับการสนับสนุนจากรายได้จากการโฆษณาและอาจแสดงโฆษณาและโปรโมชั่น คุณตกลงในที่นี้ว่า PopSockets อาจวางโฆษณาและโปรโมชั่นดังกล่าวบนแอปพลิเคชันหรือบน เกี่ยวกับ หรือร่วมกับเนื้อหาของคุณ ลักษณะ โหมด และขอบเขตของการโฆษณาและการส่งเสริมการขายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะ

  คุณรับทราบว่า PopSockets อาจไม่ระบุบริการที่ต้องชำระเงิน เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน หรือการสื่อสารเชิงพาณิชย์เสมอไป

   คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายและความสามารถในการเข้าสู่ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

   1. ไซต์ของบุคคลที่สาม ซอฟต์แวร์และบริการ

   2. ข้อมูล สื่อ เนื้อหา รูปภาพ และบริการบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยใช้แอปพลิเคชันนั้นเป็นเจ้าของหรือจัดหาโดยบุคคลที่สาม รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ การแบ่งปันรูปภาพ การเข้าถึงเพลงและการประมวลผลการชำระเงิน (“ แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม ”) โดยการใช้แอปพลิเคชันหรือวัสดุของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเหล่านั้นเพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

     PopSockets ไม่รับรองใด ๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงธุรกรรมใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยตรงกับบุคคลที่สาม PopSockets ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อ (i) เนื้อหาและการทำงานของแอปพลิเคชันบุคคลที่สามดังกล่าว หรือ (ii) ความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ของแอปพลิเคชันบุคคลที่สามดังกล่าว PopSockets จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในทางใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันบุคคลที่สามของคุณ

      ในกรณีที่แอปพลิเคชันให้ความสามารถในการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน การชำระเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานใดๆ ของผู้ให้บริการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก

      1. การเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชัน

      2. PopSockets อาจออกเวอร์ชันอัปเกรดของแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง ขยาย และ/หรือปรับปรุงแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชัน และอาจอัปเกรดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือของคุณโดยอัตโนมัติ คุณยินยอมให้อัปเกรดอัตโนมัติดังกล่าว

        PopSockets อาจหยุดดำเนินการในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันเมื่อใดก็ได้ หรืออาจเลือกที่จะปิดการใช้งานบางแง่มุมของแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชัน คุณยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชัน

         PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงแอปพลิเคชันด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ณ เวลาใด ๆ และไม่มีความรับผิดใด ๆ สำหรับการแก้ไขหรือการยกเลิกดังกล่าว


         1. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

         2. ข้อมูลบางอย่าง ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ อาจถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือของคุณ แม้ว่า PopSockets จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว การใช้งานโดย PopSockets สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณนั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

           หากคุณใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามเพื่อแบ่งปันข้อมูล ข้อมูลในแอปพลิเคชันอาจถูกแบ่งปันด้วย และคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

            การใช้แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามอาจทำให้ข้อมูลระบุตัวตนถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและ/หรือเกี่ยวข้องกับคุณ แม้ว่า PopSockets จะไม่ได้ให้ข้อมูลนี้ก็ตาม คุณตกลงว่าการใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะไม่ทำให้ PopSockets เป็นอันตรายต่อกิจกรรมและการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าว

             แม้ว่า PopSockets จะอัปเดตแอปพลิเคชันเพื่อรวมการซื้อในแอปทุกประเภท PopSockets จะใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมโดยคำนึงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสและการรักษาความปลอดภัย SSL PopSockets ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ ในแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บโดยพันธมิตรการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในอนาคตร่วมกับบัญชีของคุณตามเงื่อนไขการใช้งานของบุคคลที่สามนั้น

             1. ทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์

             2. คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณโพสต์ในหรือผ่านแอปพลิเคชันหรือมีสิทธิ์ในการโพสต์เนื้อหาดังกล่าวและการโพสต์และการใช้เนื้อหาของคุณบนหรือผ่านแอปพลิเคชันจะไม่ละเมิด ไม่เหมาะสมหรือละเมิดสิทธิ์ ของบุคคลที่สาม ในกรณีที่ PopSockets กลายเป็นภาระผูกพันสำหรับค่าลิขสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม ความเสียหาย และเงินอื่น ๆ โดยเหตุผลของเนื้อหาที่คุณโพสต์บนหรือผ่านแอปพลิเคชัน คุณตกลงที่จะชำระเงินสำหรับภาระผูกพันดังกล่าวทั้งหมดและชดใช้ค่าเสียหายและไม่เป็นอันตรายต่อ PopSockets สำหรับภาระผูกพันดังกล่าว

               PopSockets เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและคาดหวังให้คุณทำเช่นเดียวกัน หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดปฏิบัติตามประกาศและขั้นตอนการอ้างสิทธิ์ในการละเมิดลิขสิทธิ์ของเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

                PopSockets และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงกราฟิกและโลโก้ที่เราใช้ในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเป็นเครื่องหมายการค้าหรือวัสดุลิขสิทธิ์ของ PopSockets และ PopSockets เป็นเจ้าของเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าและสื่อที่มีลิขสิทธิ์ของ PopSockets ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ใช่ของ PopSockets ในลักษณะใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ลูกค้า หรือในลักษณะใด ๆ ที่ดูหมิ่นหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง PopSockets

                 การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านการใช้แอปพลิเคชันอาจทำให้ PopSockets ปิดการใช้งานบัญชีของคุณตามที่เห็นสมควร

                  PopSockets ไม่ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนหรือผ่านแอปพลิเคชัน คุณยินยอมให้ PopSockets อนุญาตใช้งานเนื้อหาที่คุณโพสต์บนหรือผ่านแอปพลิเคชันที่แชร์แบบสาธารณะโดยอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว

                   แอปพลิเคชันมีเนื้อหาที่ PopSockets เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต (“ เนื้อหา PopSockets ”) เนื้อหา PopSockets ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าของสิทธิบัตร และกฎหมายอื่นๆ และระหว่างคุณกับ PopSockets PopSockets เป็นเจ้าของและรักษาสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหา PopSockets และแอปพลิเคชัน คุณจะไม่ลบ แก้ไข หรือปกปิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือประกาศสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในหรือที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน PopSockets และคุณจะไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง เตรียมงานลอกเลียนแบบตาม ดำเนินการ แสดง เผยแพร่ แจกจ่าย ส่ง ออกอากาศ ขาย อนุญาต หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหา PopSockets อย่างไม่เหมาะสม

                    ชื่อและโลโก้ PopSockets เป็นเครื่องหมายการค้าของ PopSockets และห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PopSockets นอกจากนี้ ส่วนหัวของหน้า กราฟิกแบบกำหนดเอง ไอคอนปุ่ม และสคริปต์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้าหรือลักษณะทางการค้าของ PopSockets และห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PopSockets

                     PopSockets ไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเนื้อหาที่โพสต์บนแอปพลิเคชัน PopSockets ไม่มีภาระหน้าที่ในการคัดกรอง ตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาใดๆ หากเนื้อหาใดละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย

                      เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาจะไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ PopSockets ไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือการเปิดเผยเนื้อหาใด ๆ เนื้อหาของคุณจะไม่อยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ของความมั่นใจใด ๆ ฝ่าย PopSockets และ PopSockets จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือการเปิดเผยเนื้อหาใด ๆ ที่คุณให้

                      1. การรับประกัน

                      2. แอปพลิเคชันนี้โดยไม่มีข้อจำกัด เนื้อหา POPSOCKETS มีให้ "ตามที่เป็น" "ตามที่มี" และ "พร้อมข้อบกพร่องทั้งหมด" ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย ทั้ง POPSOCKETS หรือพนักงาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมา ตัวแทน หรือตัวแทน (เรียกรวมกันว่า “ POPSOCKETS ”) ให้คำรับรองใดๆ แก่ K.K. (A) บริการที่ให้ผ่านแอปพลิเคชัน; (B) เนื้อหาของ POPSOCKETS หรือผู้ใช้; หรือ (D) ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลไปยัง POPSOCKETS ผ่านหรือผ่านแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ คู่สัญญาของ POPSOCKETS ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด ชื่อ การปรับแต่ง การเข้าร่วมในการค้าขาย ไวรัสคอมพิวเตอร์.


                       ฝ่าย POPSOCKETS ไม่รับรองหรือรับประกันว่าแอปพลิเคชันจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก ข้อบกพร่องที่จะได้รับการแก้ไข; บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นฟรีจากส่วนประกอบที่เป็นอันตรายใดๆ รวมถึงไวรัสโดยไม่จำกัด ฝ่าย POPSOCKETS ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูล (รวมถึงคำแนะนำ) ในแอปพลิเคชันนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือมีประโยชน์ คุณรับทราบว่าการใช้บริการของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ฝ่าย POPSOCKETS ไม่รับประกันว่าการใช้บริการของคุณนั้นชอบด้วยกฎหมายในเขตอำนาจศาลใด ๆ และฝ่าย POPSOCKETS ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวโดยเฉพาะ


                       โดยการเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชัน คุณรับรองและรับประกันว่ากิจกรรมของคุณนั้นชอบด้วยกฎหมายในทุกเขตอำนาจศาลที่คุณเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชัน


                       ฝ่าย POPSOCKETS ไม่รับรองเนื้อหาและปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยเฉพาะสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริง เป็นผลสืบเนื่อง การลงโทษ หรือโดยนัยอื่นใด) ความเสียหายจากความเสียหายของ K หรือเป็นผลจากเนื้อหาใดๆ


                      3. ข้อจำกัดความรับผิด

                      4. ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้ง PopSockets และฝ่ายใดของ PopSockets จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทางตรง ทางอ้อม โดยไม่ได้ตั้งใจ การลงโทษ และผลที่ตามมา ความเสียหาย การจำกัดความรับผิดนี้รวมถึงความสูญเสีย การบาดเจ็บ การเรียกร้อง ความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจาก (i) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้รับจากแอปพลิเคชันหรือบริการ; (ii) ความไม่พร้อมใช้งานหรือการหยุดชะงักของแอปพลิเคชันหรือบริการหรือคุณสมบัติใด ๆ ของแอปพลิเคชันนั้น (iii) การใช้แอปพลิเคชันหรือบริการของคุณ (iv) เนื้อหาที่อยู่ในหรือเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือบริการ (v) การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของคุณหรือบุคคลอื่น; (vi) การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์หรือการเรียกร้องทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือ (vii) ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ความรับผิดโดยรวมของ PopSockets ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันจะต้องไม่เกิน $100 และจำนวนเงินนั้นจะแทนที่การเยียวยาอื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณอาจมีต่อ PopSockets

                        กฎหมายของรัฐบางฉบับไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัยหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางอย่าง หากกฎหมายเหล่านี้มีผลกับคุณ การปฏิเสธความรับผิด ข้อยกเว้น หรือข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม .

                         คุณตกลงว่าในกรณีที่คุณสร้างความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นของ PopSockets ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้หรือเพียงพอที่จะให้สิทธิ์แก่คุณในคำสั่งห้าม

                         1. การชดใช้ค่าเสียหาย

                         2. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และถือครอง PopSockets และพันธมิตรของ PopSocket สมาชิก ตัวแทน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้สืบทอดและมอบหมาย ผู้จัดหาข้อมูลและเอกสารบุคคลที่สาม ทนายความ ผู้โฆษณา ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการและ บริษัทในเครือจะไม่ได้รับอันตรายจากความรับผิด ความสูญเสีย การเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือการใช้แอปพลิเคชันของคุณ


                         3. คำบอกกล่าวและขั้นตอนการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์

                         4. หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ PopSockets ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้มีไว้สำหรับแจ้ง PopSockets และบริษัทในเครือเท่านั้นว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิดโดย PopSockets


                          • ลายเซ็นของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์ (อิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพ);
                          • รายละเอียดของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด;
                          • คำอธิบายว่าเนื้อหาที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดตั้งอยู่ที่ใด
                          • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
                          • คำแถลงของคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานที่มีข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
                          • คำแถลงของคุณที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

                          ที่อยู่ธุรกิจของ PopSockets คือ:

                          5757 เซ็นทรัล อเวนิว

                          โบลเดอร์ CO 80301                         5. บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการ

                         6. เว้นแต่คุณจะเลือกไม่รับตามที่ให้ไว้ด้านล่าง คุณตกลงว่าข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคุณกับ PopSockets (ไม่ว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามหรือไม่ก็ตาม) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับ PopSockets รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การใช้งานของคุณ ของแอปพลิเคชันและ/หรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวและ/หรือการเผยแพร่จะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการรายบุคคลภายใต้กฎของ American Arbitration Association สำหรับการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้บริโภค และคุณและ PopSockets ขอสละสิทธิ์การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนโดยชัดแจ้งในที่นี้ คุณสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ในนามของตัวคุณเองเท่านั้น ทั้งคุณและ PopSockets จะไม่เข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรืออนุญาโตตุลาการทั่วทั้งกลุ่มสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่ครอบคลุมโดยเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณยังตกลงที่จะไม่เข้าร่วมในการเรียกร้องที่นำมาโดยอัยการสูงสุดส่วนตัวหรือความสามารถตัวแทน หรือการเรียกร้องรวมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของบุคคลอื่น ถ้า PopSockets เป็นฝ่ายในการดำเนินการ บทบัญญัติการระงับข้อพิพาทนี้จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง ในกรณีที่สมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งอเมริกาไม่เต็มใจหรือไม่สามารถกำหนดวันพิจารณาคดีได้ภายในหนึ่งร้อยหกสิบ (160) วันนับจากวันที่ยื่นฟ้อง PopSockets หรือคุณสามารถเลือกให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้บริหารจัดการแทนโดยฝ่ายอนุญาโตตุลาการและไกล่เกลี่ยแทน . การตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจเข้าสู่ศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจศาลได้ บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายที่บังคับใช้ แม้ว่าอนุญาโตตุลาการจะไม่มีอำนาจในการตัดสินความเสียหาย การเยียวยา หรือรางวัลที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

                           คุณอาจยกเลิกข้อตกลงนี้เพื่ออนุญาโตตุลาการ หากคุณทำเช่นนั้น ทั้งคุณและ PopSockets จะไม่สามารถกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ ในการยกเลิก คุณต้องแจ้ง PopSockets เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการนี้เป็นครั้งแรก (เช่น การซื้อหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคุณ) คุณต้องใช้ที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่าง คำบอกกล่าวดังกล่าวต้องมีชื่อและที่อยู่ของคุณ ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบัญชี PopSockets และคำชี้แจงที่ชัดเจนว่าคุณต้องการยกเลิกข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการนี้

                            หากพบว่าข้อห้ามในการดำเนินคดีแบบกลุ่มและการเรียกร้องอื่น ๆ ในนามของบุคคลที่สามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ ภาษาก่อนหน้าทั้งหมดในส่วนอนุญาโตตุลาการนี้จะถือเป็นโมฆะและถือเป็นโมฆะ ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการยุติความสัมพันธ์ของคุณกับ PopSockets

                            1. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

                            2. กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่


                             โดยการใช้แอปพลิเคชันนี้ คุณตกลงว่ากฎหมายของรัฐโคโลราโด โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย จะควบคุมเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ และจะไม่ถูกควบคุมโดยอนุสัญญาหรือสัญญาของสหประชาชาติโดยเฉพาะ สำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ หากมี สำหรับการดำเนินการทางกฎหมายหรือในส่วนของความยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือหากคุณเลือกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอนุญาโตตุลาการ คุณตกลงที่จะแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่คุณมีกับ PopSockets เฉพาะในศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในเมืองโบลเดอร์ หรือ เดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และยื่นต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีข้อพิพาทดังกล่าวทั้งหมด คุณและ PopSockets สละสิทธิ์การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนโดยชัดแจ้ง


                             สังเกต


                             คุณยินยอมให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งคำบอกกล่าวใด ๆ ตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และบัญชีของคุณ


                             ที่อยู่ธุรกิจของ PopSockets คือ:

                             5757 เซ็นทรัล อเวนิว

                             โบลเดอร์ CO 80301